havo/vwo, B1+-C1


De MVT eindtermen zijn al jaren gekoppeld aan het ERK. Dit betreft met name de streefniveaus en beoordeling van de diverse taalvaardigheden. In de komende jaren zal het Referentiekader ook worden ingezet voor literatuuronderwijs, kunst en cultuur  (taal leren door middel van CKV) en andere nieuwe exameneisen.


Bij curriclum nu is men hard aan het werk om de contouren van de toekomst in beeld te brengen.

Samenhang, duidelijkheid en doorlopende leerlijnen zijn daarbij de sleutelbegrippen. Het gaat om wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De landelijke kerndoelen en eindtermen worden na 12 jaar aangepast. Wat dit concreet betekent voor de moderne vreemde talen wordt in de komende jaren duidelijk. Het ERK gaat een belangrijke rol gaat spelen, dat is duidelijk. 

Belangrijke algemene aandachtspunten van curriclum nu:

- aspecten van interculturele communicatie

- de plaats en functie van literatuuronderwijs

- de rol van culturele en kunstzinnige vorming bij de persoonlijke ontwikkeling en taalverwerving van de leerling


Nog een aantal punten van aandacht, te vinden in het Visiestuk van LT  

 • Examens moeten dan zoveel mogelijk authentieke taaltaken bevatten.
 • De eindtermen worden specifieker gedefinieerd, met zowel talige als culturele componenten.
 • De eigen docent kijkt niet als eerste het centraal examen na.
 • Er wordt minder aandacht besteed aan aanleren van toetsvaardigheid. 
 • Het leerproces van de leerling staat voorop. Naast summatief toetsen wordt formatief toetsen opgenomen in het curriculum.
 • Bij het nieuwe curriculum zorgt de overheid voor een passende vergoeding voor de examinatoren.  Cultuur en literatuur

In het nieuwe curriculum ligt samenwerking met andere vakken, zowel binnen als buiten het leergebied voor de hand als het gaat om cultuuruitingen als films, theater en literatuur. Levende Talen raadt het ontwikkelteam aan op dit gebied samenwerking te zoeken met het ontwikkelteam Nederlands.

Binnen het vak moet er een balans zijn tussen vaardigheden, communicatie en cultuur en literatuur.

Het al dan niet klassikaal lezen van fictie en literatuur staat niet alleen ten dienste van het ontwikkelen van taalvaardigheid, maar draagt ook bij aan persoonlijkheidsvorming en biedt inzicht in de cultuur van het taalgebied. Doel moet zijn dat leerlingen aan het eind van het voortgezet onderwijs een analytische en interpreterende houding hebben ontwikkeld ten opzichte van literaire teksten en andere cultuurproducten waarmee zij in hun leven geconfronteerd worden.

 Uit Visiestuk Levende Talen, 2017 

   

Nieuwe ERK schalen in het Companion Volume

 ONLINE INTERACTION

READING AS A LEISURE ACTIVITY (literatuur en extensief lezen)

WATCHING TV, FILM AND VIDEO (kunst en cultuur)

CREATIVE WRITING (verhalen schrijven)

 A PERSONAL RESPONSE TO CREATIVE TEXTS (schrijven/literatuur)

 ANALYSIS AND CRITICISM OF CREATIVE TEXTS (literatuur)


JM: Deze nieuwe schalen gebruiken voor het nieuwe curriculum.

 

 Meer beschrijvingen voor C24 citaten

 Uitgangspunten waar een vo school nu al rekening mee kan houden


• Het Europees Referentiekader (ERK) wordt formeel erkend door het ministerie van OCW bij het ingaan van het nieuwe curriculum en gaat voortaan gelden als leidraad bij het vastleggen van de gewenste taalniveaus in de kerndoelen en eindtermen.

• Er komen richtlijnen voor het schoolexamen (ontwerp, niveau en correctie), waarbij de streefniveaus zoals ontwikkeld door SLO leidend zijn. De schoolexamentoetsen worden in gezamenlijkheid nagekeken.

• Op de eindlijst moeten de bereikte resultaten bij vreemde talen weergegeven worden met een ERK-niveau-aanduidingen per taalvaardigheid.

• Bij toepassing op schoolniveau van het ERK wordt gebruik gemaakt van de door SLO ontwikkelde Taalprofielen (gevalideerd door de Raad van Europa), omdat hier per niveau en per taalgebruikssituatie praktische voorbeelden worden gegeven.

 Uit Visiestuk Levende Talen, 2017


Huidige eindniveaus

Hieronder staan de streefniveaus voor de vaardigheden in schema zoals te vinden op de site erk.nl, onderhouden door de  SLO. In het nieuwe curriculum mvt zal ook opgenomen moeten worden een bepaling over literatuur, (inter)culturele competentie, taalbewustzijn, en taalkunde. 
Nieuwe eindniveaus Engels 

in het nieuwe curriculum zal het eindniveau vwo luistervaardigheid C1 worden, volgens de visie van Levende Talen.


 Duits, Frans en Spaans 

in het nieuwe curriculum 

De Visiegroep Buurtalen en de sectiebesturen Duits, Frans en Spaans vragen het ontwikkelteam Engels/mvt te onderzoeken welke ERK-niveaus haalbaar zijn in de onderbouw en bovenbouw van het vmbo, havo en vwo. Wij zien graag een versterking van het huidige taalonderwijs en willen inzetten op eindniveau A2 voor vmbo, B1 voor havo en B2 voor vwo zodat er een betere doorlopende leerlijn gecreëerd wordt naar het vervolgonderwijs. Daarnaast moeten bij het bepalen van de ERK-niveaus functioneel taalgebruik en communicatie voorop staan. Wij vinden het dan ook van belang dat er minder nadruk komt te liggen op leesvaardigheid (zoals in de huidige streefniveaus) en meer nadruk op spreken, luisteren en gesprekken voeren. Het belangrijkste doel van ons taalonderwijs is immers dat leerlingen zich in het buitenland verstaanbaar kunnen maken en gesprekken kunnen voeren met doeltaalsprekers. 

B2


You are at ‘Vantage’ Upper intermediate level if you can…

 • Understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in your field of specialisation
 • Interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party
 • Produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options  B2 in other standards *

English
 • IELTS: 5-6.5 (5 is borderline between B1 and B2) 
 • TOEFL: 87 to 109 
 • TOEIC: 400-485 (listening), 385-450 (reading) 
 • City and Guilds: Communicator 
 • Cambridge Exam: CAE (45 to 59) / FCE grade B or C / PET Pass with Distinction 
 • British general qualifications: GCE A-Level (known as A2) 
French
 • CIEP / Alliance Français: TCF B2 / DELF B2 / Diplôme de Langue 
German
 • Goethe Institut: Goethe-Zertifikat B2, ZDfB 
 • TestDaf: TDN 3 to TDN 4 
Italian
 • CELI: 3 
 • CILS: Due 
 • PLIDA: B2 
Spanish
 • DELE: B2 (formerly ‘Intermedio’)

C1


You are at ‘Effective operational proficiency’ Advanced level if you can

 • Understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning
 • Express yourself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions
 • Use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes
 • Produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices

 

 C1 in other standards


English
 • IELTS: 7-8 (8 is borderline between C1 and C2) 
 • TOEFL: 110 to 120 
 • TOEIC: 490-495 (listening), 455-495 (reading) 
 • City and Guilds: Expert 
 • Cambridge Exam: CPE (45 to 59) / CAE grade B or C / FCE grade A 
French
 • CIEP / Alliance Français: TCF C1 / DALF C1 / DSLCF 
German
 • Goethe Institut: Goethe-Zertifikat C1 – Zentrale Mittelstufenprüfung (neu) 
Italian
 • CELI: 4 
 • CILS: Tre 
 • PLIDA: C1 
Spanish
 • DELE: C1C2You are at ‘Mastery’ Proficiency level if you can…

 • Understand with ease virtually everything heard or read
 • Summarise information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation
 • Express yourself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning, even in the most complex situations


C
2 in other standards 

English
 • IELTS: 8-9 (8 is borderline between C1 and C2) 
 • TOEFL: 29-30 (reading) 
 • City and Guilds: Mastery 
 • Cambridge Exam: CPE grade A, B or C / CAE grade A 
French
 • CIEP / Alliance Français: TCF C2 / DALF C2 / DHEF 
German
 • Goethe Institut: Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom 
Italian
 • CELI: 5 
 • CILS: Quattro / DIT C2 
 • PLIDA: C2 
Spanish
 • DELE: C2 (formerly ‘Superior’)
jonomul@me.com      2019    Jan Mulder  JM